Privacyverklaring

Omdat het onmogelijk is juridische diensten en rechtsbijstand (in of buiten rechte) te verlenen zonder dat daar persoonsgegevens aan te pas komen, verwerkt ook Domstad Advocaten dit soort gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe de verwerking plaats vindt en wat jouw rechten zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

In het kader van de aangeboden juridische dienstverlening worden (gevoelige en bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Dit is inherent aan de dienstverlening en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de gegeven opdracht. Deze gegevens worden verstrekt door jouzelf, of in overleg met jou verzameld. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat deze bij de wederpartij, justitie of de rechtbank worden opgevraagd.
Je bent nooit verplicht je persoonsgegevens te verstrekken. Een tekort aan relevant persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat een opdracht niet wordt aangenomen of voortgezet. Ook kan dit ertoe leiden dat jouw belangen niet optimaal kunnen worden behartigd.

Verwerkingsdoelen en -grondslagen

Domstad Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten (juridische bijstand in en buiten rechte);
  • Het voldoen aan een gegeven opdracht c.q. het uitvoering geven aan een overeenkomst;
  • Om contact met je op te nemen;
  • Voor het afhandelen van jouw betaling;
  • Om jou te informeren over nieuwe producten, ontwikkelingen op voor jou relevante rechtsgebieden en/of voor het doen van aanbiedingen van Domstad Advocaten;
  • Voor het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Domstad Advocaten;
  • In het kader van de nakoming van de op Domstad Advocaten rustende (wettelijke) verplichtingen;
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Domstad Advocaten, bijvoorbeeld in het kader van een klacht.

 

Met het verstrekken van de gegevens wordt je geacht (expliciet) toestemming te geven voor het verwerken hiervan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Domstad Advocaten is geen sprake van besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bewaartermijnen.
Uitzondering hierop zijn primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email). Deze kunnen langer worden bewaard, ten behoeve van het klant-beheersysteem of bijvoorbeeld indien Domstad Advocaten meerdere zaken voor jou in behandeling heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

In geen geval zal Domstad Advocaten jouw gegevens aan derden verkopen. Het verstrekken van gegevens aan derden zal uitsluiten plaatsvinden indien en voor zover dit van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen in voorkomende gevallen bijvoorbeeld persoonsgegevens worden verstrekt aan bijvoorbeeld Justitie, de Raad voor Rechtsbijstand, rechtbanken en gerechtshoven en/of de wederpartij. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Domstad Advocaten, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij garant staan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Domstad Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De persoonsgegevens die Domstad Advocaten verwerkt worden te allen tijde geregistreerd en bewaard binnen de Europese Unie/EER en/of landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Domstad Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Het gaat dan om analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Voor de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Onderdeel hiervan is het gebruik van cookies.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Domstad Advocaten heeft hier geen invloed op. Domstad Advocaten heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Domstad Advocaten worden verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover Domstad Advocaten beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, je besluit tot het intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@domstadadvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan aan jou worden gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs na te sturen. Maak op deze kopie duidelijk dat het gaat om een kopie (door bijvoorbeeld het woord “kopie” hierop te schrijven). Ook mogen velden zoals het BS-nummer onleesbaar worden gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy.
Jouw verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, behandeld.

Wanneer je van mening bent dat Domstad Advocaten niet op juiste wijze omgaat met jouw rechten in het kader van de privacywetgeving, heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd

Domstad Advocaten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Er zijn dus passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt onder andere in dat digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord worden beveiligd, papieren dossiers worden bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten. Voorts houdt dit in dat aan alle medewerkers van Domstad Advocaten en de ingeschakelde hulppersonen/verwerkers een geheimhoudingsbeding is opgelegd.
Jouw gegevens worden via de website verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de vermelding ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk (geldig TSL-certificaat).
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@domstadadvocaten.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Domstad Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.